دانلود خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین
جزوه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین ترجمه سید محمدی

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی هالجین ترجمه یحیی سید محمدی


دانلود رایگان کتاب آسیب شناسی روانی هالجین


آسیب شناسی روانی هالجین pdf


خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین


دانلود رایگان کتاب آسیب شناسی روانی سلیگمن


اسیب شناسی روانی بر اساس dsm5


آسیب شناسی روانی+pdf


دانلود رایگان کتاب آسیب شناسی روانی گنجی


تشخیص:

استفاده از واژه درمانجو به جای بیمار مناسب تر است چون اصطلاح بیمار مفهوم شرکت کننده منفعل به جای

فعال را به طور ضمنی در خود دارد. اما مواقعی هست که اصطلاح بیمار مناسب تر است مثلا در درمان سرپایی و

حقوق بیمار.

تشخیص مستلزم آن است که متخصص بالینی رویکرد منظمی برای طبقه بندی اختلالات داشته باشد.

وظیفه راهنمای تشخیصی این است که بر اساس وجود یا عدم وجود مجموعه مشخصی از نشانه ها، تشخیص

هایی ارایه کند.

دانلود خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین


بیماری های جسمانی:

این بیماری ها اشارات درمانی مهمی دارند مثلا یک بیمار قلبی بعضی داروهای روانپزشکی را نباید مصرف کند

پس باید این امر در تشخیص او مطرح شود. همچنین آگاهی از بیماری جسمانی می تواند اطلاعاتی درباره سبب

شناسی اختلال در اختیار بگذارد، مثلا حمله قلبی می تواند عامل خطری برای ایجاد افسردگی باشد مخصوصا

 اگر سابقه روانپزشکی قبلی وجود نداشته باشد

دانلود خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی هالجین


روش های تشخیص:

نکته مهم در تشخیص به دست آوردن شرح روشنی از نشانه هاست: هم نشانه هایی که درمانجو گزارش می کند

و هم نشانه هایی که متخصص بالینی مشاهده می کند.

تشخیص اصلی: اختلالی تشخیص گذاشته می شود که به طور دقیق با دلیل اصلی جستجوی درمان مراجع

هماهنگ باشد.


نیرومندی اثر فرهنگ بر مراجع از میزان همانندسازی مراجع با فرهنگ خود تاثیر می گذارد. آشنایی درمانجو با

زمان خاص فرهنگ خود و ترجیح به استفاده از آن یکی از شاخص های واضح همانندسازی فرهنگی است.

تدوین فرهنگی برای شناخت اختلال روانی از دیدگاه زیستی روانی اجتماعی اهمیت دارد. تدوین فرهنگی

تاییدی بر نقش عوامل فرهنگی در رفتار نابهنجار هستند.

درمانگران یاد می گیرند چطور روش های خود را به صورت کلی تطبیق دهند و یک رویکرد چندفرهنگی اختیار

کنند.برنامه ریزی درمان:

برنامه درمان شامل این مواد است: هدف درمان، مکان درمان، نوع درمان و رویکرد نظری. برنامه درمان در طی

مداخلات قابل اصلاح است.

اهداف درمان:

اولین مرحله برنامه ریزی درمان، تعیین اهداف درمان است. اهداف از فوری تا بلندمدت گسترش دارند.

اهداف فوری شامل حالات بحرانی و کنترل نشانه ها مخصوصا در مواقع خطرناک بودن رفتار بیمار )مثل

خودکشی( است. آنچه در هدف های کوتاه مدت مورد توجه است: رسیدگی به رفتار، تفکر و هیجانات مشکل

آفرین بیمار برای برطرف کردن نشانه ها، برقراری رابطه درمانی موثر، هدف های مشخص برای تغییر درمانی،

تثبیت مصرف داروهااهداف بلندمدت شامل تغییرات اساسی و عمیق شخصیت و روابط درمانجو هستند. اینها اهداف نهایی تغییر

درمانی اند. هدف بلندمدت ایده ال مقابله با نشانه ها و مدیریت آنهاست هرچند بهبودی کامل حاصل نشود.

تحقق اهداف بلندمدت به ماهیت اختلال، حمایت های موجود و استرس های زندگی بستگی دارد.

در اکثر موارد متخصصان به شکل متوالی عمل می کنند یعنی ابتدا اهداف فوری و بعد اهداف بلندمدت را در

نظر می گیرند. برخی بیماران مراحل چرخشی دارند یعنی مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و بحران ها ممکن

است در طی درمان ایجاد شوند، یا ممکن است نیاز به تعریف مجدد اهداف طی درمان ایجاد شود. مفیدتر این

است که این مراحل به شکل مراحل پی در پی در نظر گرفته نشوند بلکه به شکل سطوح مختلف تمرکز درمان

دیده شوند.اختلال یادگیری خاص: تاخیر یا نقص در توانایی فراگیری مهارت های تحصیلی اساسی با توجه به سن، آموزش و مقیاس هوش

عوامل خطر ابتلا: خانواده هایی با تح صیلات پایین و فقیر، خانواده ای که هر دو والد ناتنی ه ستند، به فرزندی پذیرفته شدن،

وجود فرد سیگاری در خانه، والدینی که مشکل بیشتری در تربیت فرزند دارند، ناتوانی در میان گذاشتن عقاید با دیگران، بحث

نکردن آزادانه در مورد اختلاف نظرها در خانه. در این طبقه کلی مشخص می شود که کودک در کدام زمینه تحصیلی مشکل

دارد، و شدت آن چقدر است. اختلال یادگیری خاص همراه با اختلال در ریاضیات: مشکل در تکالیف و مفاهیم ریاضی – عدم

درک اصطلاحات، نمادها و مفاهیم ریاضی – محاسبه پریشی یعنی مشکل در درک عدد، یادگیری علم حساب و انجام

محاسبات. اختلال یادگیری خاص همراه با اختلال در بیان نوشتاری: مشکل در هجی کردن و دستور زبان- خطاهای نقطه

گذاری و ناتوانی در تنظیم پاراگراف ها. اختلال یادگیری خاص همراه با اختلال در خواندن (خوانش پریشی): حذف، تحریف یا

جایگزین کردن کلمات- خواندن کند و مکث دار. نوجوانی اوج زمانی است که در طول آن، افراد مبتلا به اختلالات یادگیری

نسبت به مشکلات رفتاری و هیجانی خیلی آسیب پذیر هستند (اخراج از مدرسه، عزت نفس پایین و احساس بی کفایتی). این

افراد در معرض سومصرف مواد و مشکلات خواب هستند. ویژگی های اصلی این اختلالات نقایص در طرح ریزی یا برنامه ریزی

رفتار است (نه مشکل در اجرای حرکتی در نیمکره های مغز یا هر اختلال دیداری یا ادراک دیداری). بهترین روش مشخص

کردن کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ا ستفاده از روش پا سخ به مداخله ا ست: کودکانی که در معرض خطر م شخص شوند

تحت مداخله برای مدت زمان خا صی قرار می گیرند. کودکانی که از این مداخله بهره مند نمی شوند،تحت مداخله ف شرده تر

قرار می گیرند. در این مرحله کودکانی که از درمان بهره مند نمی شوند مبتلا به اختلال یادگیری طبقه بندی می شوند. در

این مرحله از منابع متعدد از جمله آزمون های ا ستاندارد برای ارزیابی ا ستفاده خواهد شد. نویدبخش ترین روش برای اختلال

در ریاضیات شرکت در کلاس آموزش ریاضی عمومی و مداخلات گروه کوچک است. کسانی که بهبود نمی یابند تحت مداخله

ف شرده تک به تک قرار می گیرند. مدر سه معمولا مکان ا صلی درمان اختلال یادگیری خاص ا ست. کودکان مبتلا به ساختار

بیشتر، حواس پرتی های کمتر، و ارایه مطالب تازه که بیشتر از یک حس را به کار بگیرند، نیاز دارند. مهم تر از همه تکیه بر

توانمندی های کودک است که احساس موفقیت و اعتماد به نفس کند


 کتاب آسیب شناسی روانی هالجین