خلاصه کتاب بازاریابی سه استاد

خلاصه کتاب بازاریابی ومدیریت بازار احمد روستا

فرمت:PDF

تعداد صفحات:92

تایپ شده با کیفیت بالا

 

بازاریابی و مدیریت بازار
مولفین و مترجمین:
دکتر احمد روستا
دکتر داور ونوس
دکتر عبدالحمید ابراهیمی


دانلود فایل


خلاصه کتاب بازاریابی سه استاد

به صورت خلاصه

بخشی از فایل:

بازار سنجی ·
بازار سنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه
باید داشته باشیم. همه محصولات و خدمات و سازمان ها دارای منحنی عمر خاصی هستند که این
منحنی شامل مراحل معرفیریا، رشد، بلوغ و اشباع، و افول است و هر مرحله شرایط ویژه ای دارد که
بازار یاب باید براساس این ویژگی ها واکنش های مناسبی نشان دهد. بازار سنجی یا ارزشیابی و
سنجش فعالیت های سازمان، نقاط قوت و ضعف را به خوبی نمایان می سازد.
بازار داری ·
بازار داری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق
ایجاد “رضایت” در آنان. آگاهی از رفتار مشتریان، ارتباط برقرار کردن با آنان، داشتن اطلاعات
روانشناختی وجامعه شناختی و نیز اطلاع داشتن از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ
مشتری دارد.