دانلود خلاصه کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ

شامل دو فایل پی دی اف با کیفیت بالا و تایپ شده

با 47 و 29 صفحه


دانلود فایل

بخشی از فایل:

ماهیت محیط
محیط که جغرافی دانان زمین و آب و هوا،روانشناسان مردم و شخصیت فردی و معماران ساختمان ها و محیط های باز را تعریف می کنند.
هرکدام از این طبقه بندی ها به مقاصدی که از محیط انتظار می رود ربط دارند .محیط کالبدی شامل مکانهای زمینی جغرافیایی و محیط اجتماعی شامل نهاد های فردی
و گروهی و محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و محیط های رفتاری عواملی که فرد به آن واکنش نشان می دهد. این بحث به مبانی روانشناسی گشتالت باز
می گردد . کورت کافکا بین محیط جغرافیایی و رفتاری تمایز قائل شده . محیط جغرافیایی محیطی است عینی و واقعیت های اطراف انسان محیط رفتاری شامل تصویر
شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد. کرک محیط را پدیده ایی و شخصی تقسیم کرده محیط شخصی شامل تصاویر فردی جهان ویژگی
رفتاری و باور ها و نگرش های مربوط به آن ویژگی های تجربی است دابالس پرتیوس محیط مفهومی را به مفاهیم محیط های پدیده ای و شخصی اضافه کرده.
افراد مختلف تصاویر ذهنی متفاوتی را از جهان اطراف در ذهن خود می سازند این تصاویر به دلیل اینکه عین واقعیت نیستند متفاوت اند و مدلی از محیط که در اینجا
ارائه شده به دلیل انتزاعی بودن تصویری ذهنی هستند. پاره ای مشاهدات توسط دانشمندان علوم طبیعی انجام شده مشاهده اول اندامهای زنده در شبکه ای پیچیده
باهم ارتباط دارند.

 

دوم تمام اندامهای زنده و غیر زنده تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی هستند.سوم همه اندانها می توانند به دامنه ای از نیروها تطبیق داده شوند . مدل
ویژگی های محیط را می توان از طریق مختلف طبقه بندی کرد . یکی از این طبقه بندی ها مدل جیمز گیبن است این مدل ساختاری را برای درک محیط رشد و
زندگی انسان فراهم آورده است . معماران و طراحان محیط از محیط کالبدی برای ذکر جنبه های غیر اجتماعی و غیر فرهنگی استفاده می کنند . بعضی از جنبه های
محیط کنترل کننده رفتار انسان است مانند تغییرات روزانه و فصلی که زندگی تحت تاثیر این تغییرات صورت می گیرد. عناصر زمینی شامل جامد ، مایع و گاز است
که این عناصر می توانند توسط آدمیان و جانوران ترکیب و به جسم دیگر تبدیل شود که باعث پیدایش اشیاء جدید می شود تابش خورشید بر زندگی انسان اثر می
گذارد که نور یکی از مهمترین جنبه های طراحی محیط است .