دانلود کتاب رشد حرکتی فرناز ترابی

 دانلود کتاب رشد حرکتی فرناز ترابی

فرمت پی دی اف

زبان فارسی

شامل 278 صفحه با کیفیت بالا به صورت تایپ شده و به صورت کامل


دانلود فایل

بخشی از فایل:

رفتار حرکتی علم مطالعه رفتار حرکتی انسان است که رفتار و عملکرد انسان را در ابعاد حرکتی مورد بررسی قرار میدهد. این علم خود از چند شاخة مجزا و مرتبط با هم، شامل کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی، آموزش
تربیت بدنی و رشد حرکتی تشکیل شده است. رشد حرکتی فرایند تغییر مداوم رفتار حرکتی در طول عمر است که از لحظه لقاح و تشکیل سلول تخم تا مرگ، کلیه تغییرات مرتبط با حرکت انسان را بررسی میکند و
علل زیرساز این تغییرات و عوامل مؤثر بر آن را بیان میکند. از آنجا که فرایند بررسی تغییرات در سراسر عمر و در یک پروسه طولانی مدت اتفاق میافتد، لذا ضروری به نظر میرسد مطالب و تحقیقات مرتبط با این حیطه از رفتار حرکتی بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. کتاب حاضر نیز درصدد روشنتر شدن مطالب رشدی به ویژه رشد حرکتی انسان تألیف شده است در بخش نخست کتاب اصطلاحات و لغات تخصصی مورد استفاده در حیطه رشد حرکتی ارائه شده است و در ادامه نظریات رشد در دو بخش نظریه ها و دیدگاههای عمومی رشد و نظریه های تخصصی تر مرتبط با رشد حرکتی مطرح شده است. در بخش بعدی کتاب رشد و نمو جسمانی در دوره قبل و بعد از تولد و نمو بخشهای مختلف بدن ارائه شده است.

کتاب رشد حرکتی فرناز ترابی

در قسمت بعد کتاب نخستین شکل حرکات انسان (بازتابها) که از دوره جنینی آغاز میشوند و تا بعد از تولد هم ادامه دارند؛ نحوه رشد و شکل گیری آنها بیان میشود. همچنین نظریات مربوط به ظهور و محو بازتابها و رشد رفتارهای قالبی (تصادفی) در یک سال اول زندگی انسان پس از تولد مطرح میشوند. در ادامه رشد و نمو حرکات ارادی ابتدایی انسان، حرکات پایه و مهارتهای بنیادی و طبقه بندی آنها مطرح شده اند، سپس رشد حرکات تخصصی ورزشی و عوامل آمادگی جسمانی و نحوه شکلگیری آنها در مراحل مختلف سنی بیان شده است. در ادامه مباحث مرتبط با رشد ادراک و شناخت و حواس مطرح میشود، همچنین یک مبحث مهم و
ضروری که در خیلی از کتب رشد حرکتی جای خالی آن احساس میشود مربوط به اختلالات نمو و رشد حرکت است که با توجه به طبقه بندی اختلالات در زمینه های ژنتیکی، کروموزومی و مادرزادی میتواند
مطالب مفید و کاربردی برای مخاطبان و دانشجویان تربیت بدنی ارائه دهد. در ادامه مطالب مرتبط با عملکرد حرکتی در بزرگسالی و فاکتورهای رشدی در این دوران مطرح شده است. مباحث ارزیابی و برنامه ریزی فعالیتهای رشدی در دوره های سنی مختلف در فصل بعدی ارائه شده است و در آخر هم هورمونها و  مکانیسم عمل آنها که از جمله موارد مهم تأثیرگذار بر رشد انسان هستند، نیاز به ارائه مطالب آن در رشدحرکتی احساس میشد. امید است مطالب و مباحثی که در این کتاب مطرح شده است راهگشای دانشجویان تربیت بدنی در حیطه رشد حرکتی باشد و بخشی از نیازهای این عزیزان را در این واحد درسی پوشش دهد