دانلود خلاصه کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ

شامل دو فایل پی دی اف با کیفیت بالا و تایپ شده

با 47 و 29 صفحه


دانلود فایل

دانلود رایگان کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ

بخشی از فایل:

ماهیت محیط
محیط که جغرافی دانان زمین و آب و هوا،روانشناسان مردم و شخصیت فردی و معماران ساختمان ها و محیط های باز را تعریف می کنند.
هرکدام از این طبقه بندی ها به مقاصدی که از محیط انتظار می رود ربط دارند .محیط کالبدی شامل مکانهای زمینی جغرافیایی و محیط اجتماعی شامل نهاد های فردی
و گروهی و محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و محیط های رفتاری عواملی که فرد به آن واکنش نشان می دهد. این بحث به مبانی روانشناسی گشتالت باز
می گردد . کورت کافکا بین محیط جغرافیایی و رفتاری تمایز قائل شده . محیط جغرافیایی محیطی است عینی و واقعیت های اطراف انسان محیط رفتاری شامل تصویر
شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد. کرک محیط را پدیده ایی و شخصی تقسیم کرده محیط شخصی شامل تصاویر فردی جهان ویژگی
رفتاری و باور ها و نگرش های مربوط به آن ویژگی های تجربی است دابالس پرتیوس محیط مفهومی را به مفاهیم محیط های پدیده ای و شخصی اضافه کرده.
افراد مختلف تصاویر ذهنی متفاوتی را از جهان اطراف در ذهن خود می سازند این تصاویر به دلیل اینکه عین واقعیت نیستند متفاوت اند و مدلی از محیط که در اینجا
ارائه شده به دلیل انتزاعی بودن تصویری ذهنی هستند. پاره ای مشاهدات توسط دانشمندان علوم طبیعی انجام شده مشاهده اول اندامهای زنده در شبکه ای پیچیده
باهم ارتباط دارند.

خرید کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ, دانلود رایگان خلاصه کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ, کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ pdf